Vänortsföreningen

STRÄNGNÄS – SIMANJIRO-LOIBORSOIT

                                                                     

Protokoll fört vid årsmöte

med vänortsföreningen Strängnäs-Simanjiro-Loiborsoit

 

Tid        2022 02 17        

Plats     Munkhagskyrkan, Mariefred

Närvarande : 16 personer

 

Årsmötesförhandlingar

 

§ 1         Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande, Anne-Sofie Ölander, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2         Årsmötets behöriga utlysning

Det har varit annons i Föreningsnytt/Strängnästidningen och mejl har skickats ut och brev till en del.

              Mötet ansågs behörigen utlyst.

 

§ 3         Föredragningslista

              Mötet godkände föredragningslistan efter tillägg på Övriga frågor.

 

§ 4         Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar enligt närvarolistan godkändes som röstlängd.

.

§ 5         Val av mötesfunktionärer

              a till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Karlsson

              b till sekreterare valdes Ing-Britt Lindgren

c till justeringsmän/rösträknare valdes Birgitta Karlsson och Anita Gustafsson

d till referent (Måsen): Ulf Haake

 

§ 6         Årsredovisningen

              Verksamhetsberättelse och årsredovisning föredrogs.

              Årsmötet godkände båda.

 

§ 7         Revisionsberättelse            

Gunnar Karlsson läste upp revisionsberättelsen.        

 

§ 8         Resultat och balansräkning

Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

 

§ 9         Ansvarsfrihet

              Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

 

 

§ 10       Behandling av förslag från styrelsen

a Verksamhetsplan

Styrelsen ska ta ställning till de projekt som presenterades av Robinah och Bo-Henric i verksamhetsberättelsen, men detta är ju beroende av fortsatta intäkter.

 

b Inga förslag på nya hedersmedlemmar i SSL

 

c Stadgeändring

Styrelsen föreslog en stadgeändring av delar av §6 på förra årsmötet.

Nuvarande lydelse:

Årsmötet ska äga rum före april månads utgång och utlysas i lokalpressen minst två veckor i förväg

Styrelsens förslag då:

Årsmötet ska äga rum före april månads utgång och utlysas minst två veckor i förväg på det sätt styrelsen beslutar.

Stadgeändringen bifölls

 

§ 11       Behandling av inkomna förslag från medlemmar

              Inga förslag har inkommit.

 

§ 12       Antal ledamöter i styrelsen

Mötet beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter plus ordförande samt två suppleanter som tidigare. Alltså inga förändringar.

 

§ 13       Val av ordförande

Till ordförande för en period om ett år valdes Bo-Henric Carlsson (nyval)

 

§ 14       Val av ordinarie ledamöter för en period om två år

              Lena Rundberg, Stallarholmen (omval)

              Ing-Britt Lindgren, Mariefred (omval)

              Åsa Asp,Strängnäs (nyval)

             

              Redan valda för 2022:

              Ulf Haake. Mariefred

              Zulaeima Karlsson, Strängnäs

              Robinah Cederborg, Strängnäs

 

 

§ 15       Val av suppleant till styrelsen för en period

              om två år: Lillvor Böifot, Strängnäs (omval)

              på ett år: Anne-Sofie Ölander, Strängnäs (nyval)

 

             

 

             

              Styrelsen: (år för omval inom parentes)

              Ordförande Bo-Henric Carlsson (2023)

              Ulf Haake (2023)

              Zulaeima karlsson (2023)

              Robinah Cederborg (2023)

              Lena Rundberg (2024)

              Ing-Britt Lindgren (2024)

              Åsa Asp (2024)

              Suppleanter:

              Lillvor Böifot (2024)

              Anne-Sofie Ölander (2023)

 

 

§ 16       Val av revisorer och revisorsuppleanter för en period om ett år

              Revisorer

              Kjell Waltersson, Strängnäs (omval)

              Ulla Boudre´e-Andersson (omval)

              Suppleanter

              Gunnar Karlsson, Strängnäs (omval)

              Rolf Persson, Strängnäs (omval)

 

 

§ 17       Val av valberedning för en period om ett år

              Gunnar Karlsson, Strängnäs (omval)

              Martha Hårdstedt, Mariefred  (omval)

 

 

 

§ 18       Medlemsavgifter för nästkommande år, som tidigare

              Enskild                                                            200 kr

Par/familj                                                        300 kr

Förening/företag/organisation                    300 kr

Ungdom upp till 25 år                                    50 kr

 

 

§19        Övrig fråga

              Strängnäsbygdens vänortsförening

              Representanter från SSL:

              Lena Rundberg, ordinarie

              Ing-Britt Lindgren, suppleant

 

              Medlemsregister

              Lillvor har upprättat ett nytt medlemsregister.

              Hon ombads att ansvara för detta.

              Eventuella förändringar meddelas Lillvor.

 

              Avtackning

             Zulaeima tackade Anne-Sofie med tal och vackra blommor

 för hennes insats som ordförande för SSL